{"total":403,"stores": [ {"name":"CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NHÀ VIỆT","web_address":"Lầu 1, 170-170 Bis đường Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5384608885365!2d106.68642341480067!3d10.770009392325894!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f07f7d87fa9%3A0x2ed53984bcdc81bc!2zQ8OUTkcgVFkgTkjDgCBWSeG7hlQtVEhJIEPDlE5HIEtIVU5HIFRIw4lQIE3DgUkgTkjDgCBUUuG7jE4gR8OTSQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1566128097614!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"} ] }